1988 Newcastle Jazz FestivalMahavishnu Orchestra - Newcastle upon Tyne City Hall - 1975